0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

B

► 'ba:i̯ ta -ə ž majhna, preprosta, stara hiša |'ba:i̯ ta j 'b :l 'bu: γa 'xi:ša| ∇ SSKJ +

► 'ba:la -ə ž kroglast predmet, ki se pri igranju, športni igri meče, suva, odbija |s j γ'ra:li z 'ba:lu| ∇ SSKJ ≠

⇒ gank

► ba'lu: ta -ə ž večji kup sprimljene zemlje |ba'lu: ta j 'ko:p 'zi: mli; ba'lu: ta j 't :rdo, sp š'ta:no| ∇ SSKJ −

► 'ba:nda -ə ž 1. skupina razbojnikov, tolpa |ma j 'ba:nda| ∇ SSKJ + 2. posoda za prenašanje hrane z ročajem |smo 'di: li u̯ 'ba:ndu da s ni r z'li:lo| ∇ SSKJ −

► ban'di: ra -ə ž prapor, zastava ∇ SSKJ +

► 'ba:ńə -i ž kopalna kad (kada) ∇ SSKJ +

► ba'ru:fa -ə ž prepir, zdraha, ki se konča s pretepom |ba'ru:fa j b'la: 'bo:l m t 'mo:škimi| ∇ SSKJ ≠

⇒ farbat

►'ba:tina -ə ž močen udarec ∇ SSKJ +

► bə'tu:ən -a m predmet za zapenjanje oblačila ali za okras, navadno okrogel |lə'si:əni, 'mi:čkəni bə'tu:əni| (duša) ∇ SSKJ −

► bə'ži:lka in bər'ži:lka -ə ž prijetno dišeča vrtna ali lončna rastlina |bə'ži:lku s s'ta:ve u̯ 'ša:lšu| ∇ SSKJ −

►'bi:əu̯ -la -lo prid. ki je take barve kot sneg ali mleko |'bi:əla s'ra:i̯ca za p'ra:znik| ∇ SSKJ +

► bən'di:ma -ə ž trganje grozdja ∇ SSKJ +

►'bi:γoli -ou̯ m mn. vrsta testenin ∇ SSKJ −

►'bə:k -a m odrasel samec goveda |da ti 'vi:dəš 'ti:əγa 'bə:ka; 'ru:əγ 'u̯ə:di 'bə:ka| ∇ SSKJ +

►'bi:ŋkošti -i m mn. praznik, petdeseti dan po veliki noči ∇ SSKJ +

►'bi:ərma in 'bi:ərəm -ə drugi od sedmih zakramentov katoliške cerkve |š'ku̯o:f pode'lu:i̯e 'bi:ərəm| ∇ SSKJ +

► b'la:γoslou̯ -'lo:va m prošnja za božjo naklonjenost, včasih z obredno kretnjo ∇ SSKJ + (žegen) ∇ SSKJ +

=> žegnan vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +

► bla'zi:na -ə ž s perjem, žimo, volno napolnjena podloga za ležanje |bla'zi:nə s'to:u̯čəmo in pər'ni:əsəmo na'za:i̯ na 'mi:əsto| ∇ SSKJ +

► b'le:da -ə ž pesi podobna vrtna rastlina z užitnimi svetlimi listi, blitva |z'dei̯ bom ən 'da:n m'la:du b'le:du 'ža:la| ∇ SSKJ –

► b'le:kat delati kaj (bolj) uporabno, navadno z zadelavanjem lukenj, popravljati, krpati ∇ SSKJ −

► blə'ki:či -ou̯ m mn izdelek za zakuho iz rezančnega testa, navadno kvadratne oblike |blə'ki:či za na mə'ni:əštru| ∇ SSKJ –

=> bleda

►'bo:čk -a m velika valjasta, navadno trebušasta posoda z dnom na obeh koncih |lə'si:ən 'bo:čk; ma 'bo:čk jə 'su:ət| ∇ SSKJ –

►'bu:əγnar -jə m kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem, popravljanjem lesenih delov vozov ∇ SSKJ –

► bo're:la -ə ž lesen voz na štirih kolesih ∇ SSKJ –

►'bo:rjəč -ača m prostor pred hišo, za njo ali med hišo in pripadajočimi gospodarskimi poslopji |'za:t na bor'ja:či; k jə 'pə:ršu fo're:št na 'bo:rjəč s'mu: 'ri:əku sei̯ 'bo:š 'e:n γ'lə:š 'vi:na| ∇ SSKJ ≠

bor'ja:r -ja m plesišče na vaškem prazniku |u̯γ'la:u̯nim jə bu bor'ja:r na 'ka:mpoti; sə jə sp'ra:u̯lo u̯'ko:p lə'si:ənə bor'ja:rə| ∇ SSKJ –

► 'bu̯o:rša -ə ž priprava iz kosa tkanine, papirja, sešitega, zlepljenega na treh straneh, za shranjevanje, prenašanje česa |jə b'la: u̯ 'bu̯o:rši 'ti:sti 'ke:i̯ jə 'mi:əla 'ti̯e:ta| ∇ SSKJ ≠

►'bo:ršeta -ə ž priprava z ročajem, ročajema za prenašanje v roki, navadno za ženske |'u:snata 'bo:ršeta| ∇ SSKJ –

►'bu̯o:ršt -a m z drevjem strnjeno porasel svet (bošk, gozd, log) ∇ SSKJ +

►'bu̯o:šk -a m z drevjem strnjeno porasel svet (boršt, gozd, log) ∇ SSKJ –

► bə'ti:əγa -ə ž 1. lokal, v katerem se kupuje in prodaja |γ'ra:m u̯ bə'ti:əγu| (trgovina) ∇ SSKJ + 2. priprava za zapenjanje česa, zadrga |bə'ti:əγa na x'la:čax| ∇ SSKJ –

►'bu:ətər -tra m zastopnik otroka pri krstu ali priča pri birmi |u̯'sə:ki 'bi:ərmanc 'i:ma 'tu:di 'bu̯:ətra| ∇ SSKJ +

►'bu:ətra -ə ž zastopnica otroka pri krstu ali priča pri birmi ∇ SSKJ +

► bo'ži:əta ž ∇ SSKJ –

► bo'ži:či -ou̯ m mn. čas okrog božiča, božič, novo leto in (sveti) trije kralji ∇ SSKJ +

►'bu̯o:žji -a prid. ki izhaja od boga, bogu lasten |'bu̯o:žji γ'ru̯o:p| ∇ SSKJ +

► b'rə:t m moški v odnosu do drugih otrok svojih staršev |b'rə:t 'u̯ə:di mo'ža: 'u̯ə:t 'u:nə| ∇ SSKJ +

► brat'ra:nc -a m sin strica ali tete ∇ SSKJ +

=> cabada

► b'ri:əx -γa m zemljišče, na katerem je posajena vinska trta |no'si:li smo ko'si:lu̯o u̯ b'ri:əx| ∇ SSKJ ≠

► b'ri:əmə -mna s več skupaj povezanih podolgovatih, ploščatih istovrstnih predmetov, sveženj |b'ri:əmə 've:i̯| ∇ SSKJ ≠

► b'ri:ənta -ə ž visoka lesena posoda, navadno za grozdje, ki se nosi na hrbtu ∇ SSKJ +

► brən'ta:č in b're:ntač -a m nizka lesena posoda namenjena za obiranje grozdja ali prenašanje na manjših razdaljah |sə jə b'ra:lo u̯ b're:ntač| ∇ SSKJ ≠

► b'ri:əskva -ə ž sadno drevo ali njegov žametasto dlakavi okrogli koščičasti sad |b'ri:əskvə sə jə 'na:i̯več 'jə:lo| ∇ SSKJ +

► b'ri:əza -ə ž listnato drevo z belim lubjem ∇ SSKJ +

► bri'sa:ča -ə ž kos blaga določene oblike za brisanje telesa (antvele) ∇ SSKJ +

► b'ri:škula -e ž igra s kartami ∇ SSKJ –

► b'ri:tva -ə ž nož za britje ∇ SSKJ +

► b'ri:əu̯c -a m kdor se poklicno ukvarja z britjem in striženjem las |b'ri:əu̯c jə st'ri:γu ən b'ri:u̯; b'ri:əu̯c jə 'ra:bu b'ri:əu̯skə b'ri:tvə| ∇ SSKJ +

► b'ri:əu̯nica -ə ž prostor, kjer dela brivec ∇ SSKJ +

► b'ri:əu̯ski -a -o nanašajoč se na brivce ali britje |b'ri:əu̯skə b'ri:tvə| ∇ SSKJ +

=> ščuka

► 'bu:ka -ə ž veliko gozdno listnato drevo z gladkim deblom ∇ SSKJ ≠

=> buka

► 'bu:rjə -ri ž močen severovzhodni veter ∇ SSKJ +