0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

C

► cə'ba:da -ə ž sunek, udarec z nogo |ti 'da:m 'e:nu cə'ba:du| ∇ SSKJ –

►'ce:i̯t in 'ca:i̯t -a m neomejeno trajanje |'pu̯o:le u̯əcə'di:m p'ru̯o:č 'ke:i̯ če jə 've:č 'ca:i̯ta 'nu̯o:tər jə prə'mo:čno| ∇ SSKJ +

► c'əva:ta -ə udobno obuvalo, navadno za doma |c'əva:tə za po 'xi:ši| ∇ SSKJ –

=> cofodrat

► 'ci:əγu -la m izdelek, navadno iz gline, za zidanje ali pokrivanje ostrešja ∇ SSKJ +

► 'ci:əpit 1. po dolgem razsekovati, klati ∇ SSKJ + 2. vstavljati cepič, požlahtnjevati s cepljenjem ∇ SSKJ + 3. vnašati v telo cepivo ∇ SSKJ +

=> črevo, šlavf

► cək'la:m -a m rastlina z vijoličasto rdečimi dišečimi cveti, ki raste zlasti po jasah ∇ SSKJ +

►'ci:ŋγat -am glag. premikati iz mirujočega položaja na eno in drugo stran ali navzgor in navzdol |'ke:i̯ sə'di:š in 'ci:ŋγaš 'nu:əγu; smo sə 'ci:ŋγali| ∇ SSKJ −

►'ci:ərku -və ž stavba, namenjena za krščansko bogoslužje |'ma:šu 'i:məmo u̯ 'ci:ərkvi| ∇ SSKJ +

►'co:fodrat glag. trgati na koščke, nitke, cefrati ∇ SSKJ −

=> cavata vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +

►'cu:əprənca -ə ž čarovnica ∇ SSKJ +

►'cu:kər -kra m bela, navadno kristalna snov, ki se uporablja za slajenje |sə 'di:əli na tro'pi:nə 'cu:kər; 'ni:smo 'di:əlli mər'mo:ladə 'ke:i̯ ni b'lo: 'cu:kərjə 'du:əsti| ∇ SSKJ +

► c'vi̯e:k -a m tanek, navadno valjast predmet za pritrjevanje, ki je na enem koncu glavičasto razširjen, žebelj ∇ SSKJ +

► c'vi:bo -ta m ed. posušena grozdna jagoda nekaterih trt |c'vi:bo 'da:m u̯ š'no:pc; o'či:stəm c'vi:bo|∇ SSKJ –

► c'vi:ərən -rna m navadno gladka, iz več niti posukana preja, ki se uporablja zlasti za šivanje, sukanec |ž'ni:darca jə 'mi:əla 'fi:nγrot, centi'me:tər, c'vi:ərən, š'ka:ri in 'jə:γlu za ši:vat| ∇ SSKJ +