0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

D

► 'də:lč prisl.

► 'da:n -'ni:əva m čas štiriindvajsetih ur, ki se začne ob polnoči in traja do polnoči |u̯'sə:ki 'da:n u̯əp 'pi:əti 'u:ri| ∇ SSKJ +

►'də:nəs prisl. pričujočega, sedanjega dne ∇ SSKJ +

►'də:blu̯o -a s olesenelo steblo dreves ∇ SSKJ +

►'di:əkla -ə ž stalno najeta ženska na kmetiji za pomoč pri gospodinjskih in kmečkih delih ∇ SSKJ +

►'de:ska -ə ž ploščat kos lesa iz podolžno razžaganega debla (žagenca) ∇ SSKJ +

► dəš'ku̯o:rš -a m izmenjava mnenj, misli |sə γovo'ri:li, sə jə'mi:əli 'su:əi̯ dəš'ku̯o:rš| ∇ SSKJ –

►'di:ətəľca -ə ž krmna rastlina z navadno trojnatimi listi in rdečimi, belimi, rumenimi cveti v glavicah ∇ SSKJ +

► də'vi:čka -ə ž gozdna rastlina z močno dišečimi drobnimi belimi cveti cveti |'ju:rjou̯kə in də'vi:čkə smo ho'di:li b'rə:t na K'rə:s u̯ 'Li:pu| ∇ SSKJ ≠

►'de:š -žjə m padavine v obliki vodnih kapelj |'u̯ə:nei̯ pa:da 'de:š| ∇ SSKJ +

=> lombrena

► də'xu:r -jə m roparska žival z žlezami smradnicami ob zadnjici ∇ SSKJ +

► d'la:ka -ə ž nitast izrastek na koži sesalcev ∇ SSKJ +

►'du̯o:m -a m 1. prostor, hiša, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja |və'li:ku 'nu:əč 'ne:i̯ bi sə praz'na:valo 'du̯o:ma| ∇ SSKJ + 2. stavba, urejena za določen namen ∇ SSKJ +

► dopou̯'da:n in 'do:pou̯dan prisl. v času od jutra do poldneva; dopoldne ∇ SSKJ +

► d'ri:əta -ə ž močna nit za šivanje ∇ SSKJ +

► d'ri:əu̯ -va m lesnata rastlina z deblom in vejami |sə za'va:zali 'ti̯e:lə za d'ri:əu̯| ∇ SSKJ –

► d'ru̯o:ži -ou̯ ž mn. usedlina v vinu ali pivu po končanem vrenju ∇ SSKJ +

=> grenca

dər'ži:na -ə ž zakonski par z otroki ali brez njih ∇ SSKJ +

► 'du:ša -ə ž predmet za zapenjanje oblačila ali za okras, navadno okrogel (baton) ∇ SSKJ ≠

=> borjač