0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

G

► 'γa:bər -bra m gozdno drevo z napiljenimi listi in gostim belim lesom |'γa:bər 'ra:se po b'ri:əγax| ∇ SSKJ +

► γa:cou̯na in 'γa:c -ə ž trnato drevo ali grm z dišečimi belimi cveti v grozdastem socvetju |'na:ša 'ma:ma jə u̯'sə:ki 'da:n b'ra:la f'ri:šnu 'γa:cou̯nu za 'ku̯o:zu| ∇ SSKJ –

►'γa:t -da m strupena kača z verigi podobnimi lisami po hrbtu ∇ SSKJ +

►'γə:ŋk -a m ograjen pomol iz hišnega zidu, z vrati povezan z notranjimi prostori, balkon |'γə:ŋk nu u̯əγ'ra:jə o'ku:əli| ∇ SSKJ ≠

► 'γa:rtrož -a m trnat okrasni grm z raznobarvnimi dišečimi cveti ∇ SSKJ +

►'γa:sa -ə ž ozka, slepa ulica, zaprt konec ulice ∇ SSKJ –

=> žeržinka

► γ'lə:š -aža m majhna, navadno steklena posoda za pitje |k jə 'pə:ršu fo're:št na 'bo:rjəč s'mu: 'ri:əku sei̯ 'bo:š 'e:n γ'lə:š 'vi:na; u̯'tu̯o:čəš nu'mə:lčk u̯ γ'lə:š| ∇ SSKJ –

►γla:žou̯na -ə ž trda, krhka, navadno prozorna snov, ki se dobi s taljenjem kremena, sode in dodatkov ∇ SSKJ –

► x'le:bok prid.

► γ'le:xən -na -no prid. ki se ne odklanja, ne izstopa iz osnovne smeri ∇ SSKJ −

► γ'le:xno -iγa s navadno večji raven svet |jə b'lo: š'ku̯o:da 'sə:dit na γ'le:xnim| (ravnina) ∇ SSKJ −

► γlau̯'ni:k in γlou̯'ni:k -a m priprava za česanje las, dlake ali za pritrjevanje las ∇ SSKJ +

► γ'lu:x -a -o prid. 1. ki ni sposoben dojemati zvoke, glasove 2. ki noče dojeti, upoštevati česa ∇ SSKJ +

► γ'nu:əi̯ -ə m iztrebki domačih živali, pomešani s steljo |γ'nu:əi̯ sə jə raz'lu̯o:žlo na 'ko:p; sə jə na'lu̯o:žlo na 'ti:stə 'sə:ŋkə γ'nu:əi̯| ∇ SSKJ +

► 'γu:əba -ə ž rastlina brez listnega zelenila, navadno s klobukom in betom ∇ SSKJ +

► γo'ba:nca -ə ž pecivo iz kvašenega razvaljanega in zvitega testa z različnimi nadevi |γo'ba:ncu 'pi:əčəm za vəliku 'nu:əč in 'bo:žič; 'pi:əčə sə γo'ba:ncu, məs'li:ən k'ro:x| ∇ SSKJ –

► 'γu̯o:ra -ə ž izrazita, visoka vzpetina zemeljskega površja ∇ SSKJ +

► γo'ri:əčka -ə ž lončna rastlina z navadno rdečimi cveti v velikih kobulih; pelargonija (gorečnca) ∇ SSKJ +

► γo'ri:əčənca -ə ž lončna rastlina z navadno rdečimi cveti v velikih kobulih; pelargonija (gorečka) ∇ SSKJ +

►'γu:əs -osi ž velika domača ali divja ptica s ploščatim kljunom in dolgim vratom ∇ SSKJ +

► γos'pu:ət -da m duhovnik |jə 'pə:ršu γos'pu:ət po'ži:əγnat mər'li:ča| (župnik) ∇ SSKJ +

► γospo'da:r m 1. lastnik materialnih dobrin ∇ SSKJ + 2. kdor ima, izvaja oblast ∇ SSKJ +

► γospo'di:ńe -i ž gospodarjeva žena |γospo'di:ńe jə u̯'ka:zala 'ke:i̯ 'di:əlat| ∇ SSKJ –

► γos'ti:lna -ə ž gostinski lokal, v katerem se streže z jedmi in pijačami |'mo:ški so sə xo'di:li to'la:žit po γos'ti:lnax| (oštarija) ∇ SSKJ +

► 'γu̯o:st -zda m z drevjem strnjeno porasel svet (bošk, boršt, log) ∇ SSKJ +

► γ'ra:bli -bəl ž mn. orodje z lesenimi ali železnimi zobmi za grabljenje |za sə'nu:ə so lə'si:ənə γ'ra:bli, u̯ š'ta:li so pei̯ žə'li:əznə| ∇ SSKJ –

► γ'rə:x -a m kulturna rastlina z belimi cveti in kratkimi stroki ali njeni sadovi ∇ SSKJ +

► γ'ra:pa -ə ž jarek, ki ga je strmo v breg naredila voda ∇ SSKJ +

► 'γə:rč -a m trdi del veje, ki je ostal v deblu, lesu |'γə:rč jə 'pər d'ri:əvi; nar'di: 'γə:rč| ∇ SSKJ –

► γ'ri:əbəlca -ə ž majhne lesene grablje ∇ SSKJ –

► γ're:nca -ə ž državna meja ∇ SSKJ –

► γ'ri:əs -a m izdelek, ki se pridobi z grobim mletjem žita in uporablja za pripravo živil ∇ SSKJ -

► γ'ri:va -ə ž dolga žimasta dlaka na vratu nekaterih živali, zlasti pri konju |po γ'ri:vax so blə č'ri:əšni| ∇ SSKJ +

► γ'ri:zit glag.

► 'γə:rəm -rma m nižja lesnata rastlina, ki se že pri tleh močno razrašča ∇ SSKJ +

► γ'ru̯o:p -ba m prostor v zemlji za pokop mrliča |'kə:r 'zə:čne nu'ma:lo 'bə:l 'tu:əplo sə prəurə'di: 'tu:di γro'bu̯o:və| ∇ SSKJ +

► γ'ru:nt -a m posestvo ∇ SSKJ +

=> cingat

=> beton, duša

► 'γu:ncvət -a m nerodnež |'le:i̯ γa 'γu:ncvəta| ∇ SSKJ –

► 'γu:znə in 'γu:zni -zən ž mn. trakasta priprava za čez rame, na katero se pripenjajo hlače, krila ∇ SSKJ –

► γ'və:nt -'va:nta m moška obleka |γ'və:nt 'mu:əre 'jə:mət nu 'bi:əlu s'ra:i̯cu nu š'ja:rpu če jə p'ra:znik| ∇ SSKJ ≠

► γ'vi:šən -šna -šno prid. gotov, nedvomen ∇ SSKJ ≠