0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

K

► 'ka:ča -ə ž breznog plazilec z dolgim, valjastim telesom ∇ SSKJ +

► 'ka:da -ə ž kopalna kad, velika posoda za kopanje (banje) ∇ SSKJ +

► ka'fi̯:e -ta s zrna, dobljena iz semen kavovca oz. pijača iz teh zrn ∇ SSKJ –

►ka'ku:əš -i ž velika domača ptica s kratkim vratom in močnim telesom |'ve:č kako'ši: sə jə'mi:əli| ∇ SSKJ +

► kal'ci:əta -ə ž nav. mn. pleteno oblačilo za na nogo |'kə:dei̯ sə jə'mi:əli kal'ci:ətə do 'na:t ko'li:ənami in 'gu:ər sə jə 'mi:əlo 'bu:št| ∇ SSKJ –

►' ka:m prisl. izraža vprašanje po kraju, proti kateremu je dejanje usmerjeno ali ga doseže ∇ SSKJ +

► kama'mi:lca -ə ž grmičasta zdravilna rastlina z drobnimi listi in belimi cveti ∇ SSKJ –

►'ka:mbra -ə ž prostor, urejen za spanje |'gu:ər sə b'lə: š'te:i̯γnə za u̯ 'ka:mbru; jə b'la: s'li:əpa 'ka:mbra, ni b'lo: 'u̯a:kna| ∇ SSKJ –

==> kamamilca

► 'ka:mpo -ta m prostor za športne igre |u̯γ'la:u̯nim jə 'bu: bor'ja:r na 'ka:mpoti| ∇ SSKJ ≠

► ka'ni:əla -ə ž ∇ SSKJ –

► ka'pu:s -za m kulturna rastlina s tesno prilegajočimi se, gladkimi listi (zelje) ∇ SSKJ +

► ka'ra:u̯də -t ž mn. ovratni nakit |ka'ra:u̯də sə 'bi:ələ, 'ti:sto u̯ək'ru:əγlo| ∇ SSKJ –

► kar'ju:əla -ə ž priprava z enim kolesom in dvema ročajema za prevažanje materiala ∇ SSKJ +

► 'ka:šča -ə ž prostor v stavbi med streho in stropom najvišje etaže |na 'ka:šči sə jə šə'ši:lo tərš'ča:k; tərš'ča:k smo z'ni:əsli 'gu:ər na 'ka:šču da sə jə po'še:šu| ∇ SSKJ ≠

==> kafe

► 'ki:əlnar -jə m gostinski delavec, ki se ukvarja s strežbo gostov SSKJ +

► 'ki:əlnarca -ə ž gostinska delavka, ki se ukvarja s strežbo gostov SSKJ +

► 'ki:kara -ə ž večja skodela brez ročaja ∇ SSKJ -

► 'ki:pəlna 'vi:əxa -ə -ə ž lesen zamašek namenjen opazovanju fermentacije mošta ∇ SSKJ ≠

► 'ki:səlca -ə ž rastlina s kolenčastim steblom in zelenkastimi ali rdečkastimi drobnimi cveti ∇ SSKJ +

► kla'bu:k -a m navadno trše pokrivalo s krajevci in štulo |s'la:mnatou̯ kla'bu:k za u̯ b'ri:əx; za fi:no sə nosi:li γos'pu:ədjə kla'bu:kə| ∇ SSKJ +

⇒ deškorš

► k'li:əščə - ž orodje za prijemanje iz dveh železnih, navzkrižnih ročic ∇ SSKJ +

=> hram, hramin

► kľu'ča:r -jə m SSKJ +

► k'lu:č -a m kovinska priprava za zaklepanje in odklepanje ključavnice ∇ SSKJ +

► k'lu:ka -ə ž 1. gibljiva priprava na vratih, oknih za odpiranje, zapiranje ∇ SSKJ + 2. priprava, navadno železna, z ukrivljenim koncem za prijemanje, vlečenje, obešanje ∇ SSKJ +

► x'me:t -a m kdor ima zemljo in jo obdeluje ter se s tem preživlja ∇ SSKJ +

► xmə'ti:jə -i ž zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji ∇ SSKJ +

► ko'du:mar -i̯ə m sad kulturne rastline s plazečim se steblom in rumenimi cveti |ko'du:mari, 'pa:prika, čə'bu:la jə 'e:na 'su̯o:rt zələ'na:u̯| ∇ SSKJ –

=> kovc

► ko'li:nə - ž mn. pripravljanje zaklanega prašiča za hrano ∇ SSKJ +

► 'ku:əlu̯o -la s 1. ploščata priprava okrogle oblike, ki omogoča premikanje vozila |'u̯a:n jə 'pə:ršu s 'ku:əlam| 2. vozilo z dvema kolesoma na nožni pogon ∇ SSKJ +

► ko'ma:r -jə m majhna žuželka z dolgimi nogami, ki sesa kri ∇ SSKJ +

► ko'mo:t prid. ki pri uporabi daje občutek ugodja ∇ SSKJ −

► kom'pa:ń (enak) prid.

► kompan'ju:ən -a m kdor s kom sodeluje, sodelavec ∇ SSKJ +

► kom'pa:ri -ata m kdor je s kom v iskrenem, zaupnem odnosu, tovariš, prijatelj |'mu:əi̯ kom'pa:ri| (prjatu) ∇ SSKJ −

► konfi:ət -a m bonbon bele barve navadno z mandeljnom v sredi ∇ SSKJ +

► kon'fi:n -a m obcestni kamen, ki označuje mejo, mejni kamen ∇ SSKJ +

► 'ku̯o:ń -ə m domača žival, ki se goji zlasti zaradi vprege in ježe ∇ SSKJ +

► kon'ti̯e:nt prid. zadovoljen |si 'bu: 'mo:čno kon'ti̯e:nt| ∇ SSKJ ≠

►kontro'lu:ər -jə m

► 'ku̯o:pa -ə ž velik kup sena, zložen navadno zaradi sušenja (lonca, ograpk) ∇ SSKJ +

► 'ku:ər -a m dvignjeni del cerkve, namenjen za orgle in pevce |na 'ku:əri sə 'pi:əu̯ci| ∇ SSKJ +

► ko'ra:i̯žən prid. pogumen ∇ SSKJ +

► korə'ni:ka -ə ž ∇ SSKJ +

► 'ko:romač in 'ko:ramač -a m visoka dvoletna ali trajna primorska rastlina z nitasto deljenimi listi in cveti v kobulih |'ko:romač jə za fər'ta:lu; u̯ š'no:pc 'jə:st s'ta:vəm 'ko:ramač, 'ru:ticu, 'pe:lin| ∇ SSKJ +

⇒ trščak

► 'ku̯o:sa -ə ž orodje z dolgim rezilom in dolgim ročajem za košenje trave ∇ SSKJ +

► ko'si:lu̯o -a s obrok hrane, ki se jé opoldne ali zgodaj popoldne |na 'da:n nə'di:əÍi za ko'si:lu̯o al jə pe'če:nka al jə pəš'ča:nc| ∇ SSKJ +

►ku̯o:sit -o'si:m glag.

► 'ko:stan -ńa m drevo s suličastimi listi in drobnimi rumenkasto belimi cveti v socvetjih ali njegovi užitni sadovi |'ko:stańa smo jə'mi:əli mi 'pər 'hi:ši 'du̯o:sti| ∇ SSKJ +

► kos'ta:nav prid. ki je take barve kot kostanj ∇ SSKJ +

► 'ku̯o:š -a m pletena posoda za prenašanje (česa) |'na:ša 'ti̯e:ta, 'si̯e:stra 'u̯ə:t 'na:šə 'no:nə 'ke:i̯ jə š'la: u̯ e'γi:pt jə š'la: s 'ta:kim p'li:ətənim 'ku̯o:šam; če jə b'lo: 'bu̯o:štvo sə pərpə'la:li u̯ lə'si:ənim p'li:ətənim 'ku̯o:ši| ∇ SSKJ +

► ko'ši:n -a m blazina za pod glavo |ko'ši:n smo 'ra:bli na pos'ti:əli| ∇ SSKJ −

►'ku:ət -a m

► 'ku̯o:tu -la m velika, navadno okrogla ali valjasta kovinska posoda za kuhanje, segrevanje ∇ SSKJ +

► ko'va:č -a m kdor z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino ∇ SSKJ +

► ko:u̯c -a m dolg, srednje debel, v prerezu navadno okrogel lesen predmet ∇ SSKJ −

► kou̯t'ri:na -ə ž kos tkanine, ki se kam obesi za omejevanje svetlobe, preprečevanje pogleda |o'pi:ərəmo u̯'sə: kou̯t'ri:nə| ∇ SSKJ −

► 'ku̯o:za -ə ž manjša domača žival s srpastimi rogovi, ki se goji zlasti zaradi mleka |ma 'ku̯o:za če 'pa:de nə t'lə: k'ru:x γa nə u̯'za:me 've:č; 'ku̯o:za jə 'fi:na; 've:č 'li:ət smo 'mi:əli 'ku̯o:zə| ∇ SSKJ +

⇒ glaž

► 'ko:žux -'žu:xa m ∇ SSKJ +

► k'ra:f -a m ocvrto pecivo okrogle oblike z marmeladnim nadevom |u̯ k'ra:fə sə 'di:əne mərmo'la:da| ∇ SSKJ +

=> pekon

► 'kram'pi:ər -ja m kulturna rastlina z bledo vijoličastimi ali belimi cveti ali njeni užitni gomolji |'ti:ənfan kram'pi:ər; c'və:rt kram'pi:ər; kram'pi:ər u̯ 'pe:i̯či; 'ku:xan 'kram'pi:ər| ∇ SSKJ +

► k'ra:va -ə ž odrasla samica goveda |səm 'jə:mou̯ 'si:ədəm k'ra:u̯| ∇ SSKJ +

=> šjarpa

► k'ri̯e:mpəľ -pľə m roževinast ukrivljen izrastek na koncih prstov nekaterih sesalcev, ptičev, plazilcev ∇ SSKJ +

► k'ri:əγəl -γla kozarec z ročajem |sə jə pi:lo s k'ri:əγla; ška'vi:əc sə 'di:əli u̯ k'ri:γəl| ∇ SSKJ –

► k'ri:lu̯o -la ž žensko oblačilo, ki pokriva spodnji del telesa |k'ri:lu̯o u̯ət pa'su: 'du:əl| ∇ SSKJ +

⇒ vahtenca

► k'ri:š -ža m naprava iz dveh tramov, lat, položenih pravokotno drug čez drugega s podobo Kristusa ali brez nje, kot simbol krščanstva ∇ SSKJ +

► k'ri:žəu̯ prid.

⇒ kraf

► k'ro:x in k'ru:x -'u:xa m pečeno živilo iz moke, vode, kvasa |'ži:əγnan k'ro:x sə 'je:i̯ d'ru:γi 'da:n za f'ru:əštik| ∇ SSKJ +

⇒ nok

► k'ru̯o:pit glag.  SSKJ +

=> blekat

⇒ blekiči

► 'kə:rst -a m obred, s katerim se kdo sprejme med kristjane |pər 'kə:rsti γ'ra: 'ta:ta 'pə:ržγat s'vi:əču| ∇ SSKJ +

⇒ krstni

► 'kə:rstni prid. nanašajoč se na krst |'kə:rstni 'ka:mən| ∇ SSKJ −

► 'kə:rvač -a m žepni nož z enim pregibnim rezilom in lesenim ročajem ∇ SSKJ −

► kər'ža:da -ə ž vaško križišče ∇ SSKJ −

► 'ku:čma -ə ž okroglo krzneno pokrivalo, ki sega do ušes ∇ SSKJ +

► 'ku:γlof -a m 1. pecivo, katerega delu testa je dodan kakav, marmorni kolač ∇ SSKJ −

=> kodumar

► 'ku:rnik -a m zaprt prostor za kokoši ∇ SSKJ +

► 'ku:ščər -jə m plazilec s štirimi kratkimi nogami in dolgim repom ∇ SSKJ +

► k'va:nta -ə ž izmišljotina, čenča ∇ SSKJ +

► k'va:ntarca -ə ž ženska, ki opravlja ∇ SSKJ -

⇒ feca