0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

M

► 'ma:čəxa -ə ž očetova druga žena v razmerju do njegovih otrok iz prejšnjega zakona |s'ta:ri 'ta:ta jə 'jə:mou̯ 'ma:čəxu; 'ma:čəxa jə d'ru:γa 'ma:ma| ∇ SSKJ +

► 'ma:čka -ə ž udomačena žival, ki naj bi lovila miši ∇ SSKJ +

► majə'ru:ən -a m začimbna rastlina z majhnimi okroglimi listi in močnim vonjem ∇ SSKJ +

=> mohor

► 'ma:lca -ə ž manjši obrok hrane, ki se jé sredi dopoldneva ali popoldneva ∇ SSKJ +

► 'ma:lən -lna m naprava za mletje žita |'ma:lən jə za m'le:t m'u̯o:ku| ∇ SSKJ -

► ma'li:na -ə ž grmičasta rastlina, ki raste na posekah in v gozdovih, ali njene užitne, navadno rdeče jagode ∇ SSKJ +

►'ma:u̯ta -ə ž gradbeni vezivni material iz peska, vode in apna ∇ SSKJ +

► ma'ni:n -a m okrasni predmet za nošenje na ušesnih mečicah

► marγe'ri:ta -ə ž travniška rastlina z belimi in rumenimi cveti v koških (marjetica) ∇ SSKJ –

► mar'je:tica -ə ž travniška rastlina z belimi in rumenimi cveti v koških |na s'pu:əmlat sə 'di:ənə tro'be:nticə in mar'je:ticə| (margerita) ∇ SSKJ +

=> kuglof

► məs'li:ən k'ro:x -ənγa -'u:xa m hlebčku podobno primorsko pecivo iz boljšega kvašenega testa |məs'li:ən k'ro:x sə 'ni:əse 'ži:əγnat| ∇ SSKJ –

► məs'ti:lnica -ə ž mlin za grozdje ∇ SSKJ –

► 'ma:ša -ə ž glavni verski obred, ki ga opravlja duhovnik pri oltarju |u̯ və'li:kim 'ti:ədni sə 'hu:əde z'mi:ərəm x 'ma:ši; x 'ma:ši 'i:məmo z'mi:ərei̯ po'si:əbnə rə'či:| ∇ SSKJ +

► ma'ši:na -ə ž  SSKJ +

► 'ma:ti ž ženska v odnosu do svojega otroka ∇ SSKJ +

► ma'ti:ka -ə ž orodje s ploskim, navadno trikotnim listom in kratkim držajem za kopanje (šapca) ∇ SSKJ +

► 'mi:ət -ə'du: m sladka snov, ki jo delajo čebele iz nektarja ali mane ∇ SSKJ +

► 'mə:γla -ə ž v ozračju nizko nad zemljo zgoščeni vodni hlapi, ki povzročajo slabo vidljivost ∇ SSKJ +

► 'mə:ncat -am glag. (obotavljanje)

► mə'ni:x -a m 1. podolgovato pleteno pecivo iz kvašenega testa s pirhom ali jajčno lupino na enem koncu |u̯ə:t'ru̯o:kam sə nər'di: mə'ni:xə| ∇ SSKJ + 2. član samostanskega, verskega reda ∇ SSKJ +

► 'mi:əsc -a m čas tridesetih, enaintridesetih dni, ki se označujejo z vrstilnimi števniki |p'rə:t d'vi:əmi 'mi:əscami| ∇ SSKJ +

► 'me:š -iši ž majhen, škodljiv glodavec z dolgim, golim repom, ki se hrani z živili, poljskimi pridelki ∇ SSKJ +

► məš'ti:ər -jə m delo, dejavnost, za katero je potrebna usposobljenost, navadno za pridobivanje osnovnih materialnih dobrin ∇ SSKJ ≠

► 'mi̯e:tla -ə ž priprava za pometanje ∇ SSKJ +

► 'mi:əžnar -jə m  SSKJ +

► mə'ni:əštra -ə ž gosta jed iz več vrst živil, zlasti zelenjave in testenin |mə'ni:əštra s fə'žu:lam; zələ'na:u̯na mə'ni:əštra; 'pu:ərava mə'ni:əštra| ∇ SSKJ +

=> fancel

► m'la:ka -ə ž plitvejša kotanja s stoječo vodo ∇ SSKJ +

► m'la:tit -əm glag.

► m'le:t glag. z napravo drobiti žito |'ma:lən jə za m'le:t m'u̯o:ku| ∇ SSKJ +

=> malen vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +

► 'mo:čərat -da m žival s podolgovatim, valjastim trupom, dolgim repom in žametno črne barve z rumenimi lisami ∇ SSKJ +

► 'mu:əčnik -a m gostljata jed iz moke in vode |'e:nkrət sə jə 'di:əllo 'mu̯o:čnik| ∇ SSKJ +

► 'mo:dras -'a:sa m strupena kača z verigi podobnimi lisami po hrbtu in rožičkom na glavi ∇ SSKJ +

► 'mo:xor -jə m kulturna ali divja rastlina z mlečkom in velikimi zvezdastimi cveti ali njeno seme ∇ SSKJ -

► m'u̯o:ka -ə ž izdelek, ki se pridobi z mletjem žita in uporablja za pripravo živil |m'u̯o:ku jə b'lo: t'ri:əba 'səmlət| ∇ SSKJ +

► 'mu:əsər -jə m majhna lesena posoda z dolgim ročajem namenjena pretakanju |'mu:əsər jə bu z 'e:nim ro'ča:jam, 'ma:i̯xna po'su:əda lə'si:əna; z 'mu:əsərjəm mu jə na'li:əvou̯| ∇ SSKJ −

► 'mu̯o:st -a m objekt, po katerem vodi pot čez globinske ovire ∇ SSKJ +

=> matika, šapca

► moto'vi:lc -a m rastlina, navadno samorasla, s podolgovatimi listi, ki se uporabljajo kot solata ∇ SSKJ +

►'mu:əš -ža |'tu:ə jə 'ta: 'mu:əš sə'zi:dou̯; b'rə:t 'u̯ə:di mo'ža: 'u̯ə:t 'u:nə| ∇ SSKJ +

► mər'ja:sc -a m odrasel samec divjega prašiča ∇ SSKJ +

► mər'li:č -a m mrtev človek |jə 'pə:ršu γos'pu:ət po'ži:əγnat mər'li:ča| ∇ SSKJ +

► 'mə:rvit -əm glag. delati iz česa majhne, drobne dele; drobiti |po'zi:mi smo 'mə:rvli tərš'ča:k| ∇ SSKJ +

► 'mu:xa -ə ž žuželka s kratkimi nogami, tipalkami in kožnatimi krili |'i:məm p'ru:əti 'mu:xam t'ra:k| ∇ SSKJ +