0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

O

► 'o:pčina -ə ž 1. osnovna samoupravna družbenopolitična skupnost 2. enota, ki obsega vsa zemljišča svojega območja ∇ SSKJ +

⇒ medajs

► u̯əpxa'ji:lu̯o -a s del maše, ko duhovnik obhaja |kə kon'ča:ju t're:i̯či 'ra:zrət γ'ra:ju x s'vi:ətmu u̯əpxa'ji:li| ∇ SSKJ +

► u̯əc'vi:ərk -a m košček svinjskega mesa, ki ostane pri topljenju slanine |b'rə:z u̯əc'vi:ərkou̯ na 'γra:| ∇ SSKJ +

=> očmen

► 'u̯ə:čmən -a m materin drugi mož v razmerju do njenih otrok iz prejšnjega zakona |'u̯ə:čmən jə d'ru:γi 'u̯a:če| ∇ SSKJ –

► 'u̯ə:tpərt -əm glag. ž ∇ SSKJ +

=> špegla

► 'u̯ə:γÍe -la s črna snov, ki nastane z žganjem lesa ∇ SSKJ −

► u̯əγ'ra:jə -i ž naprava, ki se namesti ob robu česa zlasti za varstvo pred padcem |'γə:ŋk z u̯əγ'ra:ju| ∇ SSKJ +

► u̯əγ'rə:pk -a m velik kup sena, zložen navadno zaradi sušenja (lonca, kopa) ∇ SSKJ −

=> karavde

► 'u:əxcət -i ž obred, s katerim moški in ženska postaneta pred družbo, javnostjo priznana kot mož in žena (poroka) ∇ SSKJ ≠

► u̯əxcə'ta:i̯nar m ∇ SSKJ –

► u̯ə'jə: - s drog na sprednjem delu voza, pluga, ob katerega se vprega žival ∇ SSKJ +

► 'u̯a:knu̯o -na s odprtina v steni stavbe, prevoznega sredstva, narejena zaradi svetlobe, zračenja |ni b'lo: 'u̯a:kna| ∇ SSKJ +

► u̯ək'vi:ər -jə m priprava iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja sliko ali druge predmete ∇ SSKJ +

► u̯əl'ta:r -jə m mizi podobna priprava za opravljanje daritev božanstvu ∇ SSKJ +

► o'lu:pk –a m zunanja plast lubja, sestavljena iz odmrlega tkiva ∇ SSKJ ≠

► 'u̯ə:ndi prisl. izraža viden, od govorečega razmeroma oddaljen kraj, prostor nahajanja, dogajanja česa, na katerega se usmerja pozornost koga (tam) ∇ SSKJ +

=> cegel

► u̯əpou̯'da:n prisl. opoldne |u̯əpou̯'da:n smo 'ku:əsli| ∇ SSKJ –

=> kvantarca

► u̯ə'pə:rtnik -a m oprtni koš ∇ SSKJ +

► 'u̯ə:rənca -ə ž okrogla lesena posoda za prevažanje grozdja |'tu:di po 'pi:ət 'ši:əst 'u̯ə:rənc na 'da:n| ∇ SSKJ –

► 'u̯ə:rγlə -γəl ž mn. glasbilo iz piščali, v katere prihaja zrak iz mehov, z eno ali več ročnimi in eno nožno klaviaturo ∇ SSKJ +

► 'u:əržət -a m majhni vreči podoben del na oblačilu za spravljanje manjših predmetov, žep |po'li:əti sə 'i:ma 'xa:lju b'rə:z rə'ka:vou̯ z 'u:ərštami da 'kə:dər γ'ra:š u̯ 'və:rt da 'lə:hko z'mi:ərəm 'di:ənəš kei̯ tudi u̯ 'u:əržət| ∇ SSKJ –

► 'u̯a:sla -ə ž brusilni kamen |'u̯a:sla jə 'ka:mən| ∇ SSKJ −

► 'u̯ə:sou̯nik -a m posoda za brusilni kamen iz voljega roga |'u̯ə:sou̯nik jə po'su:əda, 'ru:əγ 'u̯ə:di k'ra:və, 'bə:ka| ∇ SSKJ −

► u̯əšta'ri:jə -i ž gostinski lokal, v katerem se streže z jedmi in pijačami (gostilna) ∇ SSKJ +

► u̯ə'ta:va -ə ž druga košnja ∇ SSKJ +

► 'u̯ə:trok m deček ali deklica v prvih letih življenja |če smo b'li: u̯ət'ru̯o:ci p'ri:dni sə 'nə:m 'ku:pli 'tu:di 'u̯o:u̯cu; bo'ka:u̯ za u̯ət'ru̯o:kə| ∇ SSKJ +

► 'u̯o:u̯ca -ə ž manjša domača žival, ki se goji zlasti zaradi volne |če smo b'li: u̯ət'ru̯o:ci p'ri:dni sə 'nə:m 'ku:pli 'tu:di 'u̯o:u̯cu| ∇ SSKJ +