0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

P

► 'pa:lca -ə ž dolg, tanjši, v prerezu navadno okrogel lesen predmet ∇ SSKJ +

► pə'ni:əu̯ -la m orodje za barvanje ali mazanje, navadno iz daljših dlak ∇ SSKJ –

=> šalša

► 'pa:s -a m podolgovat kos blaga, usnja, ki se nosi zapet, zavezan okrog telesa ∇ SSKJ +

► 'pe:i̯č ž naprava za ogrevanje ∇ SSKJ +

► pə'ku:ən -a m orodje za kopanje, navadno s sekalom in konico ∇ SSKJ –

► pə'ku:əta -ə ž vrsta krampa ∇ SSKJ –

► 'pe:lin -a m zdravilna rastlina s svetlo sivimi listi grenkega okusa |u̯ š'no:pc 'jə:st s'ta:vəm 'ko:ramač, 'ru:ticu, 'pe:lin| ∇ SSKJ +

► 'pə:s -a m domača žival za čuvanje doma, za lov ∇ SSKJ +

► 'pə:ta -ə ž zadnji spodnji del obuvala |'ži:ənski 'šu:əlni 'sə:z 'pə:tami| (šorotak) ∇ SSKJ +

► 'pe:təlin -a m kokošji samec ∇ SSKJ +

►'pi:ətk -a m peti dan v tednu |u̯ 'pu̯o:sti na 'da:n 'pi:ətka kei̯ sə nə 'je:i̯ mə'sa: nar'di:š bro'de:t 'sə:zi to'ni:nə| ∇ SSKJ +

► 'pi:l -a m pobožno znamenje ob poti ∇ SSKJ ≠

=> rašpa

=> maslen kroh

►'pi:ncə - ž kombinirane klešče ∇ SSKJ –

=> špinje

=> krvač

► p'lə:c -'la:ca m 1. prostor, kraj ∇ SSKJ + 2. trg |'ci:ərku jə na p'la:ci| ∇ SSKJ +

► pla'ni:əta -ə ž kruh iz koruzne moke, soli in vode (poteptana pogača) ∇ SSKJ –

► p'la:nta -ə ž del zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlin |u̯ p'la:ntax sə jə lo'mi:lo tərš'ča:k| (njiva) ∇ SSKJ ≠

►p'la:šč -a m ∇ SSKJ +

► p'la:u̯nik -a m velika lesena kad namenjena maceraciji grozdja |tro'pi:nə sə jə s p'ri:əšə 'və:rγlo na'za:i̯ u̯ p'la:u̯nik| ∇ SSKJ ≠

=> borjar

► 'pu̯o:t -da m lesena obloga na spodnji površini zaprtega prostora, po kateri se hodi ∇ SSKJ ≠

► pod'γa:na -ə ž večji, škodljiv glodavec z zelo dolgim repom ∇ SSKJ +

=> poplat

► pod'ru:žənca -žnicə ž enota, organizacijsko ločena od glavnega sedeža delovne organizacije ∇ SSKJ +

=> kašča vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +

► poγ'ri:əp -ba m obred pokopavanja ∇ SSKJ +

=> mešter

=> žegen

► pou̯ 'te:č pou̯ 'me:š m netopir ∇ SSKJ –

► po'li:ətca -ə ž tanka ledena obloga, ki se naredi v mrazu na cestišču ∇ SSKJ +

► po'li:əti prisl. v poletnem času |po'li:əti sə 'i:ma 'xa:lju b'rə:z rə'ka:vou̯ z 'u:ərštami da 'kə:dər γ'ra:š u̯ 'və:rt da 'lə:hko z'mi:ərəm 'di:ənəš kei̯ tudi u̯ 'u:əržət| ∇ SSKJ +

► po'li:ətjə -a s del leta med pomladjo in jesenjo |sə sa'di: 'ta:kə rə'či: da jə 'črə:s 'ci:əlo po'li:ətjə do 'va:xt| ∇ SSKJ +

► 'po:u̯h -a m gozdni glodavec s sivim, po trebuhu belim kožuhom in košatim repom ∇ SSKJ +

► 'pu:əÍe -e s zemljišče za gojenje kulturnih, krmnih rastlin ∇ SSKJ +

► 'po:u̯noč -i ž trenutek ali krajši čas v sredini noči ∇ SSKJ +

► pol'no:čnica -ə ž maša opolnoči v noči pred božičem ∇ SSKJ +

► polt'ro:na -a ž udoben stol z naslonjalom za hrbet in roke, navadno oblazinjen ∇ SSKJ –

► po'na:va -ə ž del posteljnega perila pravokotne oblike za pokrivanje ležišča, odevanje |na pos'ti:əli jə po'na:va, p'la:xta al pei̯ 'ko:u̯tər po'zi:mi; u̯'sə:ka 'ži:ənska jə 'mi:əla 'kə:šnu 'bə:l 'li:əpu po'na:u̯| ∇ SSKJ –

► pən'di:əlk -a m prvi dan v tednu ∇ SSKJ +

► 'pu̯o:pər -pra m posušeno seme ali plodovi poprovca, ki se uporabljajo kot začimba ∇ SSKJ +

► 'po:plat -dp'la:ta m spodnji del obuvala |'šu:əštar jə 'de:u̯ 'nu:əvə pop'la:tə| ∇ SSKJ –

► popou̯'da:n in 'po:pou̯dan prisl. v času od poldneva do večera; popoldne ∇ SSKJ +

► po'ru:əka -ə ž obred, s katerim moški in ženska postaneta pred družbo, javnostjo priznana kot mož in žena (ohcet) ∇ SSKJ ++

► por'ti:sla -ə ž ∇ SSKJ -

► 'pu̯o:st -a m delna ali popolna omejitev uživanja hrane v določenem času, zlasti mesa |u̯ 'pu̯o:sti na 'da:n 'pi:ətka kei̯ sə nə 'je:i̯ mə'sa: nar'di:š bro'de:t 'sə:zi to'ni:nə; 'pu̯o:st dər'žimo š'ti:ərdəsiət d'ni:| ∇ SSKJ +

► 'pu̯o:stra -ə ž sladkovodna riba z velikim gobcem in različnimi pegami, ki živi v bistrih vodah ∇ SSKJ −

=> postra

► potəp'ta:na po'γa:ča -ə -ə ž kruh iz koruzne moke, soli in vode (planeta) ∇ SSKJ –

=> gobanca

►'po:tok -'tu:əka m manjša, v strugi tekoča voda ∇ SSKJ +

► po'to:nika -ə ž divja ali vrtna rastlina z deljenimi listi in velikimi belimi, rožnatimi ali rdečimi cveti ∇ SSKJ +

► pozi:mi prisl. v zimskem času |po'zi:mi sə 'du̯o:stkət 'di:əla 'ti:ənfanu̯o 'ziəÍe in 'ti:ənfan kram'pi:ər; po'zi:mi 'ku:xamo 'du̯o:sti 'pu:əravə mə'ni:əštrə k jə 'pu:ər po 'və:rti| ∇ SSKJ +

► p'ra:sc -a m domača žival, ki se goji zlasti zaradi mesa in slanine |p'ra:sci so b'li: pei̯ u̯ h'li:əvi| ∇ SSKJ ≠

► prə'si:ca -ə ž |prə'si:ca jə 'ta:ki p'lu̯o:x u̯ p'ri:əši; sə jə 'di:əlo na p'ri:əšu 'γu:ər prə'si:cu| ∇ SSKJ ≠

=> frbacast

⇒ frbac

► p'ri:ədγa -ə ž govorno podajanje vsebinsko zaokrožene verske snovi ∇ SSKJ +

⇒ firtoh

⇒ jentriga

► p'ri:əša -ə ž stroj ali naprava za stiskanje |tro'pi:nə sə jə s p'ri:əšə 'və:rγlo na'za:i̯ u̯ p'la:u̯nik| ∇ SSKJ +

=> kompari, prjatu

=> rihta

► p'ri:žənca -ə ž ograjen pomol iz zidu v cerkvi za govornika ∇ SSKJ +

► pər'ja:tu -la m kdor je s kom v iskrenem, zaupnem odnosu, tovariš, prijatelj |sta b'la: 'šə:ldu pər'ja:tla in sta š'la: 'və:xtat| (kompari) ∇ SSKJ –

=> proncesja

► p'ru̯o:č prisl. 1. izraža odmikanje in odmaknjenost, oddaljevanje in oddaljenost od določenega mesta ∇ SSKJ + 2. izraža ločitev, odstranitev ∇ SSKJ + 3. izraža odstranitev, zavrženje ∇ SSKJ + 4. izraža, da je kaj časovno odmaknjeno, minilo ∇ SSKJ +

► pron'ci:əsjə in prən'ci:əsjə -i ž verski sprevod, pri katerem se navadno nosi kak verski predmet, kip |'i:məmo prən'ci:əsju z ma'ri:jinim 'ki:pam po 'və:si| ∇ SSKJ –

► pro'su:ə s enoletna kulturna rastlina, katere lat je sestavljen iz pecljatih klaskov, ali njeno seme ∇ SSKJ +

► 'pu:st -a m pustni torek ∇ SSKJ +