0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

S

► sa'bu:əta -ə ž šesti dan v tednu |na 'da:n sa'bu:ətə sə 'pu:ca po 'xi:ši| ∇ SSKJ +

=> šalam

► 'sə:ŋkə -ž vozilo z dvema ozkima drsnima ploskvama za premikanje, prevažanje |sə jə na'lu̯o:žlo na 'ti:stə 'sə:ŋkə γ'nu:əi̯| ∇ SSKJ ≠

► sa'pu:ən -a m večja motika |sa'pu:ən jə bu pei̯ u̯ b'ri:əγi; | ∇ SSKJ –

► sə'ki:əra -ə ž orodje za sekanje iz držaja in na njem nasajenega rezila ∇ SSKJ +

► 'si:əmə -na s del rastline, ki nastane po oploditvi iz cveta in se uporablja za razmnoževanje |'si:əmə ni b'lo 'du̯o:bro| ∇ SSKJ +

► 'sə:məń in 'sə:miń -mna m prireditev na določenem mestu in ob določenem času, na kateri se prodaja in kupuje raznovrstno blago ∇ SSKJ +

► sə'ni:k -a m prostor, stavba za shranjevanje sena ∇ SSKJ +

► sə'n:uə -'na: s (posušena) trava prve košnje |'vi:əlik 'ku:p sə'na:; si pər'ti:sənla 'ti:sto sə'n:uə da jə b'lo: u'tə:rjəno; na ška'li:ər sə jə sk'la:dalo sə'n:uə; na š'ta:lu smo mə'ta:li sə'n:uə| ∇ SSKJ +

► 'si̯e:stra ž ženska v odnosu do drugih otrok svojih staršev |'si̯e:stra u̯ət 'ti̯e:tə jə š'la: x 'nu:nam; 'ti:sta 'si̯e:stra jə š'la: u̯ i'ta:ľu s'lu:žit| ∇ SSKJ +

► səst'ri:čna -ə ž hči strica ali tete ∇ SSKJ +

=> špajza

► 'si:n -a m moški v odnosu do svojih staršev ∇ SSKJ +

► 'si̯e:r -a m živilski izdelek, ki se dobi z izločitvijo trdne snovi iz mleka in odstranitvijo odvečne vode ∇ SSKJ +

► s'ka:la -ə ž trdno sprijeta kamnita gmota kot del zemeljske skorje ∇ SSKJ +

=> olupk, škorje

► s'ku:ta -ə ž mehka snov, ki ostane po odstranitvi sirotke iz posnetega mleka ∇ SSKJ +

► s'la:čit -əm glag. 1. delati, da kdo nima na telesu oblačila ∇ SSKJ + 2. odstranjevati s koruznega storža krovne liste, ličkati ∇ SSKJ +

► s'la:ma -ə ž posušena stebla in listi omlatenega žita ∇ SSKJ +

► s'la:p -a m večja količina vode, ki v loku pada z višjega mesta na nižje zaradi navpičnega, strmega zemljišča ∇ SSKJ +

► s'li:əp prid. 1. ki ni sposoben zaznavati svetlobe, barv 2. ki ne more razsodno misliti, presojati ∇ SSKJ +

=> češpa

=> škovacera

► sm'ri:əka -ə ž iglasto drevo s temno zelenimi koničastimi iglicami, visečimi storži in rdečkasto rjavo razpokano skorjo |ni več sm'ri:əkə| ∇ SSKJ +

► s'mə:rt -i ž prenehanje življenja, življenjskih procesov ∇ SSKJ +

► s'mu:kvica -ə ž nizka rastlina s trojnatimi listi in belimi cveti ali njen rdeči sad ∇ SSKJ –

► snə'ža:ta -ə ž vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +

► s'nu:əči prisl. včeraj zvečer ∇ SSKJ +

=> bočk

► 'su:ədra -ə ž padavine v obliki drobnejših ledenih zrn ∇ SSKJ +

=> salata

► sə'la:ta in sa'la:ta -ə ž vrtna rastlina z listi, ki se sveži pripravljajo za jed, ali listi te rastline ∇ SSKJ +

► 'su:ənčənca -ə ž visoka kulturna rastlina z velikim, okroglim, rumeno rjavim socvetjem |'su:ənčəncə smo 'ra:bli za ok'ra:s| ∇ SSKJ +

► 'su:əsət -o'si:əda m kdor živi, prebiva blizu koga ∇ SSKJ +

=> kambra

► s'pu:əmlat in 'pu:əmlat -om'la:di ž del leta med zimo in poletjem ∇ SSKJ +

► spo'vi:ədat sə glag. povedati duhovniku svoje grehe in jih obžalovati z namenom dobiti odvezo ∇ SSKJ +

► spovəd'ni:ca -ə ž omari podoben pregrajen prostor za spovednika in spovedanca ∇ SSKJ +

=> kontrolor

► s'ra:i̯ca -ə ž moško oblačilo za k hlačam, navadno iz tanjšega blaga |γ'və:nt 'mu:əre 'jə:mət nu 'bi:əlu s'ra:i̯cu nu š'ja:rpu če jə p'ra:znik; fərš'ta:nasta s'ra:i̯ca; 'di:əlou̯na s'ra:i̯ca; s'ra:i̯ca na k'va:drə; praž'niəna s'ra:i̯ca; 'bi:əla s'ra:i̯ca za p'ra:znik| ∇ SSKJ +

► s'ri:əda -ə ž tretji dan v tednu ∇ SSKJ +

►'sə:rna -ə ž hitra gozdna žival, katere samec ima manjše razvejane rogove ∇ SSKJ +

► 'sə:rp -a m orodje z zaokroženim rezilom in lesenim držajem za žetev ∇ SSKJ +

► s'ta:ra 'ma:ma ž babica |'tu:ə mi jə 'da:la s'ta:ra 'ma:ma 'ke:i̯ jə do'bi:la u̯ p'rə:ški| ∇ SSKJ +

► s'ta:ri 'ta:ta -γa -u m stari oče |s'ta:ri 'ta:ta jə 'jə:mou̯ 'ma:čəxu| ∇ SSKJ –

⇒ flaška

⇒ glažovna

► s'ti:əna -ə ž vsak od delov stavbe, ki omejuje prostor, prostore ob straneh ∇ SSKJ +

► s'tə:za -ə ž zelo ozka, preprosta pot za pešce ∇ SSKJ +

⇒ štejgna

=> lajben, stranišče

► stra'ni:šči̯e -ča m prostor za opravljanje potrebe (lajben) ∇ SSKJ +

► st'riəxa -ə ž del, ki pokriva in ščiti stavbo pred padavinami ∇ SSKJ +

►st'ri:c -a m očetov ali materin brat |jə bu: st'ri:c 'u̯ə:t 'ta:tu| (nunc) ∇ SSKJ +

=> fižuleti

=> šefit

► 'su:kńe -i ž

=> šešit

► s'va:k -a m sestrin mož ali brat zakonskega partnerja ∇ SSKJ +

► s'vi:əča -ə ž svetilo iz voska ali vosku podobne snovi s stenjem v sredi |pər 'kə:rsti γ'ra: 'ta:ta 'pə:ržγat s'vi:əču| ∇ SSKJ +

► s'vi:ət -a -u̯o prid. zaradi popolnosti vreden češčenja |s'viətu̯o 'u̯ə:Íe| ∇ SSKJ +

=> frišen