0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

Š

⇒ šjarpa

► ša'la:m -a m podolgovat, valjast izdelek z nadevom iz sesekljanega mesa, slanine, začimb |'kə:dər sə jə u'bi:lo p'ra:sca sə jə 'di:əllo ša'la:mə; ša'la:mə sə jə 'di:əlo 'šo:šit na 'pa:lcu u̯ h'rə:m| ∇ SSKJ –

► 'šə:ldu prisl. izraža veliko mero dejanja ali stanja |jə 'šə:ldu 'li:əp 'pra:znik; 'šə:ldu lə'pu̯o:| ∇ SSKJ –

► 'ša:lša -ə ž kuhan, zgoščen paradižnik z začimbami |bə'ži:lku sə s'ta:ve u̯ 'ša:lšu| ∇ SSKJ –

► 'ša:pca -ə ž orodje s ploskim, navadno trikotnim listom in dolgim držajem za kopanje |'ša:pca jə pei̯ 'bə:l və'li:ka 'kə:r p'li:əvəš| (matika) ∇ SSKJ –

► š'či:ərka -ə ž ženska v odnosu do svojih staršev ∇ SSKJ +

► š'ču:ka -ə ž kulturna rastlina s plazečim se steblom ali njen debeli sad |š'ču:kə smo 'da:jali 'na:jveč p'ra:scam| ∇ SSKJ ≠

► šə'fi:t -a m vsak od delov stavbe, ki omejuje, zapira prostor, prostore od zgoraj |'jə:k s'ku:əzi šə'fi:t 'u̯ə:n| ∇ SSKJ –

► 'še:lna -ə ž začimbna rastlina s temno zelenimi deljenimi listi in gomoljasto odebeljeno korenino, zelena juha |u̯ 'žu:pu sə 'di:ənə mə'su:ə, 'pi:əro u̯ət čə'bu:lə, 'še:lnu, ko'ri:ən, 'pe:təršil| ∇ SSKJ –

► 'ši:əmpla -ə ž lesena posoda namenjena pretakanju vina ali mošta |sə jə z'li:əvalo u̯ 'ši:əmplu| ∇ SSKJ –

► šə'ni:ca -ə ž kulturna rastlina, katere klas je sestavljen iz večcvetnih klaskov, ali njeno seme |mi re'če:mo še'ni:ca; sə jə 'mi:əlo šə'ni:cu| ∇ SSKJ +

► 'ši:əšəla -ə velika lesena žlica |'ši:əšəla jə ta:ko lə'si:əno| ∇ SSKJ –

► 'še:šit glag. delati kaj suho ∇ SSKJ –

► 'ši:lu̯o -a s orodje iz dolge, tanke konice in ročaja za delanje lukenj pri šivanju česa tršega, debelejšega ∇ SSKJ +

► 'ši:vat 1. z uporabo šivanke in niti združevati dele blaga, usnja ∇ SSKJ + 2. šivanjem izdelovati ∇ SSKJ +

► š'ja:rpa -ə ž 1. daljši kos blaga ali pletenine, ki se nosi zlasti okrog vratu, šal ∇ SSKJ – 2. (modni) dodatek, navadno k moški obleki, ki se namešča pod ovratnik srajce, kravata |'mo:ški z'va:zani s š'ja:rpu| ∇ SSKJ –

► ška'li:ər -jə m voz za seno |na ška'li:ər sə jə pei̯ lə'pu̯o: sk'la:dalo g'u:ər sə'n:uə| ∇ SSKJ +

► š'ka:ri -i ž mn. orodje za rezanje iz dveh rezil, ki se ob pritisku na ročaja odpirata v obliki črke V |ž'ni:darca jə 'mi:əla 'fi:nγrot, centi'me:tər, c'vi:ərən, š'ka:ri in 'jə:γlu za ši:vat| ∇ SSKJ +

► ška'vi:əc -a m vino narejeno iz drožev |ška'vi:əc sə 'pi:li u̯'si: ta'bu:əzi; 'e:nkrt 'ni:sə 'pi:li 'to:lko 'vi:na sə nər'di:li ška'vi:əc| ∇ SSKJ –

► š'ku̯o:f -a m predstojnik škofije |š'ku̯o:f pode'lu:i̯e 'bi:ərəm| ∇ SSKJ +

► š'ku:ərjə -ə ž zunanja plast lubja, sestavljena iz odmrlega tkiva ∇ SSKJ –

► škova'ci̯e:ra -ə ž priprava, na katero se pri pometanju dajejo smeti ∇ SSKJ –

► š'la:u̯f -a m podolgovat, votel, navadno valjast predmet, cev (črevo) ∇ SSKJ ≠

=> devička

► 'šu:əla -ə ž vzgojno-izobraževalna ustanova |'tu:ə jə 'šu:əla 'za:t na bor'ja:či| ∇ SSKJ +

► 'šu:ələn -lna m nav. mn. obuvalo s trdnejšimi podplati |za 'šu:əlnə jə bu 'šu:əštar; za u̯ 'ci:ərku so ob've:zno 'bə:l 'li:əpi 'šu:əlni; 'mo:ški 'šu:əlni; 'ži:ənski 'šu:əlni 'sə:z 'pə:tami| ∇ SSKJ ≠

► šoro'ta:k -a m zadnji spodnji del obuvala (peta) ∇ SSKJ –

► 'šu:əštar -jə m kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem obutve |za 'šu:əlnə jə bu 'šu:əštar; 'šu:əštar jə 'de:u̯ 'nu:əvə pop'la:tə| ∇ SSKJ –

► špa'γi:əta -ə ž ozek, trden, navadno tkan trak za zavezovanje čevljev, vezalka ∇ SSKJ ≠

► š'pa:i̯za in š'pa:i̯s -ə ž prostor za shranjevanje živil ∇ SSKJ –

► š'pi:əγla -ə ž predmet, navadno iz steklene podlage, na katero je nanesena gladka, svetlobo odbijajoča kovinska plast ∇ SSKJ –

► š'pi̯e:x -a m podkožno maščobno tkivo pri prašiču, slanina ∇ SSKJ +

► š'pi:ńe -i ž priprava za odpiranje in zapiranje pretoka tekočin ∇ SSKJ –

► š'pə:rγrt -pa:r'γerta m naprava z železno ploščo za kuhanje in ogrevanje ∇ SSKJ –

► 'šə:ršən 'sə:ršən -šna m velika, čebeli podobna žuželka z rjavo rdečimi progami po glavi in oprsju ∇ SSKJ +

=> šprgrt

► š'te:i̯γna -ə ž vsaka od vodoravnih med seboj odmaknjenih ploskev v različnih višinah za lažjo hojo navzgor, navzdol |bo'ka:u̯ za u̯ət'ru̯o:kə sə 'mi:əli u̯ š'te:i̯γnax; 'gu:ər sə b'lə: š'te:i̯γnə za u̯ 'ka:mbru| ∇ SSKJ –

► štə'na:k -a m vedro ∇ SSKJ –

► š'ti:ərna -ə ž vodnjak ∇ SSKJ +

► št'ra:u̯p -ba m ocvrto pecivo iz razvaljanega testa, navadno pravokotne oblike ∇ SSKJ +

► št'ru:dəl -je m pecivo iz vlečenega testa z različnimi nadevi; zavitek ∇ SSKJ +

► št'ru:kəl -kli m nav. mn. kuhana jed, zlasti iz kvašenega testa z različnimi nadevi |št'ru:kli 'mu:ərju bet za s'vi:ət 'de:nou̯| ∇ SSKJ ≠