0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

T

► 'tə:m prisl. izraža viden, od govorečega razmeroma oddaljen kraj, prostor nahajanja, dogajanja česa, na katerega se usmerja pozornost koga (ondi) ∇ SSKJ +

► 'ta:st m ženin ali možev oče ∇ SSKJ +

► 'ta:šča ž ženina ali moževa mati |'ta:ščə sə ž'le:xt| ∇ SSKJ +

► 'ta:ta -u m moški v odnosu do svojega otroka, oče |'ni̯:e 'na:šγa 'ta:tu nə 'da:mo; jə bu: st'ri:c 'u̯ə:t 'ta:tu; 'mu:əi 'ta:ta jə bu 'lu:mp| ∇ SSKJ +

► 'ti:ədən -dna m čas sedmih dni od ponedeljka do nedelje ∇ SSKJ +

► 'ti̯e:lə -ə'la:ta s goveji mladič |sə za'va:zali 'ti̯e:lə za d'ri:əu̯; tə'li:ətə sə 'pi:lə m'li:ǝku̯o| ∇ SSKJ +

► 'te:sat glag. s sekiro obdelovati les v smeri vlaken ∇ SSKJ +

► 'ti̯e:ta -ə ž sestra očeta ali matere |'ti̯e:ta jə z'na:la 'mə:rsikei̯; 'na:ša 'ti̯e:ta, 'si̯e:stra 'u̯ə:t 'na:šə 'no:nə| ∇ SSKJ +

► t'lə: -i ž površina, po kateri se hodi, na kateri kaj stoji |ma 'ku̯o:za če 'pa:de nə t'lə: k'ru:x γa nə u̯'za:me 've:č| ∇ SSKJ +

► 'to: prisl. izraža kraj, prostor, kjer govoreči je, se nahaja ∇ SSKJ ≠

► 'tu:əča -ə ž padavine v obliki večjih ledenih zrn ∇ SSKJ +

► tolə'li̯e: in tol'li̯e: prisl. izraža kraj, prostor, kjer govoreči je, se nahaja (to) ∇ SSKJ –

► 'tu:ənt -a m krožnik |'di:ənəš u̯ 'žo:pcu, ta'ku:ə na 'tu:əntə| ∇ SSKJ –

⇒ boršeta

► 'tu̯o:rk -a m drugi dan v tednu ∇ SSKJ +

► t'ra:va -ə m rastlina z dolgimi ozkimi listi in kolenčastim steblom brez izrazitih cvetov ∇ SSKJ +

► tərγo'vi:na -ə ž lokal, v katerem se kupuje in prodaja (botega) ∇ SSKJ +

► tro'be:ntica -ə rastlina s pritličnimi listi in pecljatimi rumenimi cveti |na s'pu:əmlat sə 'di:ənə tro'be:nticə in mar'je:ticə| ∇ SSKJ +

► tro'pi:nə -ø ž mn kar ostane po iztisnjenju tekočine iz plodov, semen |tro'pi:nə sə jə s p'ri:əšə 'və:rγlo na'za:i̯ u̯ p'la:u̯nik; sə 'di:əli na tro'pi:nə 'cu:kər| ∇ SSKJ +

► tərš'ča:k -a m enoletna rastlina s kolenčastim steblom in velikimi storži ali njeno seme |u̯ so'la:tu tərš'ča:ka 'na: s'ta:vəmo; tərš'ča:k smo z'ni:əsli 'gu:ər na 'ka:šču da sə jə po'še:šu; po'zi:mi smo 'mə:rvli tərš'ča:k| ∇ SSKJ –

► 'tə:rta -ə ž kulturna rastlina, ki se goji zaradi grozdja, vina |na γ'le:xnim so blə 'tə:rtə| ∇ SSKJ +

► t'ru:γa -ə ž priprava, navadno iz desk, v katero se položi mrlič |sə jə pər'ni:əslo t'ru:γu 'da:mou̯| ∇ SSKJ +

⇒ forešt

► tuli'pa:n -a m okrasna rastlina s pokončnim čašastim cvetom in črtalastimi listi ∇ SSKJ +