0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

Ž

► 'ža:ba -ə ž manjša dvoživka s široko glavo, širokim trupom in daljšimi zadnjimi okončinam ∇ SSKJ +

► 'ža:γat -m glag.s potegovanjem žage sem in tja ali z njenim premikajočim se listom delati kose, dele ali oblikovati ∇ SSKJ +

► 'ža:γənca -ə žploščat kos lesa iz podolžno razžaganega debla (deska) ∇ SSKJ–

► 'ža:i̯bəľ -bla mdišeča rastlina z dlakavimi listi in svetlo vijoličastimi cveti ∇ SSKJ +

► 'ža:i̯fa -ə ž sredstvo za umivanje, pranje, milo ∇ SSKJ +

► 'ži:əγən -a m1. navadno ograjen prostor za pokopavanje mrličev, pokopališče |'jə:st səm γa 'vi:dla za 'va:xtə 'ke:i̯ jə 'šo:u̯ na 'ži:əγən| ∇ SSKJ + 2. prošnja za božjo naklonjenost, včasih z obredno kretnjo (blagoslov) ∇ SSKJ + 3. blagoslovljena velikonočna jedila ∇ SSKJ +

► 'ži:əγnan -a prid.blagoslovljen |'ži:əγnana 'u̯a:da| ∇ SSKJ −

► 'žə:lot -'lu̯:əda m plod hrasta ∇ SSKJ +

► 'ži̯e:na -ə žporočena ženska v odnosu do svojega moža |'ke:i̯ ni:si 'zə:pru š'ta:lu jə 'ri:əkla 'ži̯e:na| ∇ SSKJ +

⇒ oržet

► žər'ži:ŋka -ə žgrmičasta jesenska vrtna cvetlica z velikimi raznobarvnimi cveti, georgina ∇ SSKJ –

► 'ži:tu̯o -a skulturne rastline s klasi, lati ali njihovo seme |'pər nas 'ni:smo s'ja:li 'ži:ta| ∇ SSKJ +

r ► žlafa'du:ər -jə mposoda s cevko za zalivanje |sə 'to:u̯kli na žlafa'du:ərjə| ∇ SSKJ –

► ž'la:xta žsorodstvo, sorodniki |če smo jə'mi:əli 'kə:šnu 'fa:i̯n ž'la:xtu smo š'li: z žək'li:čkam, sə 'nə:m 'da:li 'ja:pkə, f'ru:škə, 'su:xo 'sa:djə| ∇ SSKJ +

► ž'la:i̯f -a m priprava, mehanizem za zaviranje česa, zlasti vozila ∇ SSKJ –

► ž'ni:dar -jə m kdor se poklicno ukvarja s krojenjem in šivanjem |'kə:dei̯ s nəm ž'ni:darcə nu ž'ni:dari nər'di:li za ta'mi:čkənix s s'ta:rə 'su:kńi 'nu̯o:vu 'su:kńu| SSKJ +

► ž'ni:darca -ə ž kdor se poklicno ukvarja s krojenjem in šivanjem |ž'ni:darca jə 'mi:əla 'fi:nγrot, centi'me:tər, c'vi:ərən, š'ka:ri in 'jə:γlu za ši:vat| ∇ SSKJ –

⇒ bala

► 'žu:pa -ə ž 1. redka jed iz kakega živila ali iz vode, v kateri se je kuhalo meso, juha |u̯ 'žu:pu sə 'di:ənə mə'su:ə, 'pi:əro u̯ət čə'bu:lə, 'še:lnu, ko'ri:ən, 'pe:təršil; 'žu:pa z lə'za:nami| ∇ SSKJ +

► 'žu:pnik -a mduhovnik (gospod) ∇ SSKJ +